2020-03-11 11:57:06 Onlinekhabar

25 ओभरको खेल सकिएको छ । यो ओभरमा नेपालले मात्र एक रन थपेको छ । नेपालको स्कोर ६४/५ । कुशल मल्लः १३ र विनोद भण्डारीः २ #NEPVUSA

2020-03-10 23:32:04 Onlinekhabar

35 ओभरको खेल सकिएको छ । यो ओभरमा नेपालले मात्र एक रन थपेको छ । नेपालको स्कोर ६४/५ । कुशल मल्लः १३ र विनोद भण्डारीः २ #NEPVUSA

2020-03-10 23:31:16 Onlinekhabar

34 ओभरको खेल सकिएको छ । यो ओभरमा नेपालले मात्र एक रन थपेको छ । नेपालको स्कोर ६४/५ । कुशल मल्लः १३ र विनोद भण्डारीः २ #NEPVUSA

2020-02-26 17:12:38 Onlinekhabar

32 ओभरको खेल सकिएको छ । यो ओभरमा नेपालले मात्र एक रन थपेको छ । नेपालको स्कोर ६४/५ । कुशल मल्लः १३ र विनोद भण्डारीः २ #NEPVUSA

2020-02-26 17:11:06 Onlinekhabar

30 ओभरको खेल सकिएको छ । यो ओभरमा नेपालले मात्र एक रन थपेको छ । नेपालको स्कोर ६४/५ । कुशल मल्लः १३ र विनोद भण्डारीः २ #NEPVUSA

2020-02-26 17:10:28 Onlinekhabar

२8 ओभरको खेल सकिएको छ । यो ओभरमा नेपालले मात्र एक रन थपेको छ । नेपालको स्कोर ६४/५ । कुशल मल्लः १३ र विनोद भण्डारीः २ #NEPVUSA

2020-02-23 20:30:20 Onlinekhabar

२8 ओभरको खेल सकिएको छ । यो ओभरमा नेपालले मात्र एक रन थपेको छ । नेपालको स्कोर ६४/५ । कुशल मल्लः १३ र विनोद भण्डारीः २ #NEPVUSA

2020-02-23 20:30:16 Onlinekhabar

२8 ओभरको खेल सकिएको छ । यो ओभरमा नेपालले मात्र एक रन थपेको छ । नेपालको स्कोर ६४/५ । कुशल मल्लः १३ र विनोद भण्डारीः २ #NEPVUSA

2020-02-23 20:30:14 Onlinekhabar

२8 ओभरको खेल सकिएको छ । यो ओभरमा नेपालले मात्र एक रन थपेको छ । नेपालको स्कोर ६४/५ । कुशल मल्लः १३ र विनोद भण्डारीः २ #NEPVUSA

2020-02-23 20:30:11 Onlinekhabar

२8 ओभरको खेल सकिएको छ । यो ओभरमा नेपालले मात्र एक रन थपेको छ । नेपालको स्कोर ६४/५ । कुशल मल्लः १३ र विनोद भण्डारीः २ #NEPVUSA